Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Dla kogo?

Rolnik lub grupa rolników (co najmniej 3 –  większy zwrot z dotacji)

Kwota wsparcia

W przypadku grupy rolników - do 80% kosztów kwalifikowanych na operację

W przypadku jednego rolnika zwrot wynosi - 65% kwalifikowanych operacji lub do 65% ustalonych kosztów jednostkowych (rolnik)

200 000 zł - Limit pomocy na beneficjenta i na jedno gospodarstwo

Wymagania

Należy posiadać gospodarstwo rolne.
Brak wymogów dotyczących wielkości ekonomicznej gospodarstwa bądź maksymalnego/minimalnego areału.
Gospodarstwo nie może być większe niż 300 hektarów.

Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu - O programie

Nowy program w ramach WPR 2023-2027.
Program ma na celu zachowanie zasobów naturalnych i ochronę klimatu poprzez pomoc inwestycyjną. Dzięki temu rolnicy będą mogli dostosować się do wymogów technicznych, które pomogą zmniejszyć wpływ rolnictwa na środowisko.
Nabór: 5 września 2024 - 11 października 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Cel: Zmniejszenie zużycia pestycydów i nawozów, w tym poprzez:
nabycie nowoczesnych maszyn i urządzeń, które umożliwiają między innymi:
 • precyzyjne i oszczędne stosowanie środków ochrony roślin (na przykład opryskiwacze z sensorami czy systemy recyrkulacyjne),
 • aplikację nawozów w sposób ograniczający emisje (na przykład głębokie wprowadzanie nawozów, stosowanie nawozów z wykorzystaniem technologii cyfrowych),
 • mechaniczne lub biologiczne metody zwalczania chwastów.

Cel: Redukcja emisji zanieczyszczeń obejmuje: 

 • budowę na gospodarstwach płyt, zbiorników czy urządzeń do składowania naturalnych nawozów lub kiszonek,
 • nabycie lub instalację systemów filtracji powietrza w budynkach hodowlanych,
 • niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem bydła i świń (np. systemy zarzadząnia stadem, roboty do czyszczenia podółg),
Cel: Poprawę gospodarowania wodą,poprzez:
 • budowę, zakup lub montaż kluczowych elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do gromadzenia, przechowywania w szczelnych zbiornikach oraz efektywnego wykorzystania wody deszczowej,
 • budowę lub nabywanie systemów do recyklingu wody lub efektywnego zarządzania zasobami wodnymi.

 

Cel: Zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie gruntami, poprzez:

 • nabycie nowych maszyn lub urządzeń do technik uprawy gleby pasowej lub bezorkowej, między innymi takich jak agregaty do uprawy pasowej, gruber, czy kultywator dłutowy,
 • zakup nowoczesnych maszyn lub urządzeń służących do ochrony gleby, między innymi urządzeń do ściółkowania czy siewników do siewu poplonów,
 • inwestycja w nowe maszyny lub urządzenia do zarządzania zadrzewieniami śródpolnymi, systemami rolno-leśnymi oraz trwałymi użytkami zielonymi, w tym urządzenia do uprawy, pielęgnacji lub zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych.
Cel: Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz minimalizacja wpływu niekorzystnych warunków pogodowych, co obejmuje:
budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej przygotowanej na niekorzystne warunki pogodowe, w tym:
 • wodopoje dla zwierząt, z wyjątkiem bydła i świń,
 • instalacje do poprawy wentylacji lub obniżania temperatury w budynkach inwentarskich, z wyłączeniem obiektów dla bydła i świń,
 • siatki ochronne przeciwgradowe, • systemy wspomagające podejmowanie decyzji.

Wasze pytania