Program M16 Współpraca

Dla kogo?

a) Grupa operacyjna na rzecz innowacji EPI złożona z co najmniej dwóch różnych podmiotów z różnych poniższych kategorii (uwaga! – udział rolnika w grupie jest obligatoryjny): a) rolnicy,
b) właściciele lasów,
c) jednostki naukowe oraz uczelnie – wymagany zawsze, jeżeli w ramach operacji występują koszty badań,
d) przedsiębiorcy (w tym duzi przedsiębiorcy),
e) podmioty świadczące usługi doradcze.

Kwota wsparcia

5 500 000 złotych - limit dla kosztów inwestycyjnych, kosztów badań i kosztów bieżących,

500 000 złotych - limit dla kosztów ogólnych.

Wymagania

Celem Grupy operacyjnej na rzecz innowacji EPI jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:
– nowego lub znacznie udoskonalonego produktu (objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*) lub
– nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*) lub
– tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*)

M16 Współpraca - O programie

Poziom Wsparcia:
– 100% dla kosztów ogólnych,
– 100% dla kosztów badań,
– 70% dla kosztów inwestycyjnych,
 – koszty bieżące, rozliczane w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań.
Nabór: 10 grudnia 2024 - 31 grudnia 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Zasady finansowania w Programie - wymagania

Dofinansowanie umożliwia pokrycie kosztów takich jak:
*Koszty inwestycyjne, obejmujące: budowę, przebudowę lub remont wraz z modernizacją obiektów lub infrastruktury; nabycie lub montaż nowych maszyn, urządzeń czy środków transportu; zakup nowej aparatury naukowo-badawczej.
*Koszty ogólne, w tym: nadzór inwestorski i autorski; koszty związane z zarządzaniem pracami budowlanymi; opracowanie dokumentacji technicznej dla operacji (wyceny, projekty technologiczne lub budowlane, oceny lub raporty wpływu na środowisko, dokumentacje geologiczne lub hydrologiczne, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, opinie o innowacyjności przedmiotu operacji).
*Koszty badawcze, takie jak: zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego nie będących środkami trwałymi, zakup materiałów lub podzespołów lub produkcja elementów niezbędnych do tworzenia prototypów lub instalacji pilotażowych, amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń nabytych w trakcie realizacji operacji, wynajem aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń w trakcie realizacji operacji, wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych w badania, zakup środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, związanych z prowadzeniem badań.

Wasze pytania

Inne dotacje