Dotacji dla Sektora HoReCa 2024

Nabór wniosków: II kwartał 2024

W roku 2023 pozyskaliśmy 683 dotacje dla rolników oraz przedsiębiorców.

Dotacja dla HoReCa z PADR

Pozyskamy dla Ciebie skutecznie dotacje HoReCa, zajmiemy się formalnościami od A do Z.

Oferujemy wsparcie w zakresie uzyskiwania środków finansowych na projekty inwestycyjne skierowane do sektora HoReCa. Nasza pomoc obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, asystę w procesie oceny inicjatywy oraz konsultacje w sprawie rozliczania otrzymanych środków.

Od 10 lat skutecznie zdobywamy fundusze dla naszych klientów, co ugruntowało naszą pozycję jako jednego z najbardziej doświadczonych zespołów na polskim rynku. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców z różnych sektorów, w tym hotelarstwa, usług cateringowych, gastronomii, kultury i wielu innych.

Zasady finansowania dotacji dla sektora HoReCa

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych oraz średnich firm. Firmy uczestniczące muszą wykazać się obniżeniem przychodów o minimum 30% w roku 2020 lub 2021. Zaangażowanie w sektor HoReCa powinno być udowodnione poprzez odpowiedni kod PKD w dokumentacji rejestracyjnej.

Na co?

Środki z dotacji będzie można przeznaczyć m.in. na roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych czy podnoszenie kwalifikacji.

Ile?

Przewidywana maksymalna suma kosztów uprawnionych do finansowania w konkursie to 600 tysięcy złotych. Projekty będą wspierane finansowo z wykorzystaniem mechanizmu pomocy de minimis, co pozwala na uzyskanie maksymalnego wsparcia na poziomie 540 tysięcy złotych (lub do maksymalnej kwoty dostępnego limitu pomocy dla danego podmiotu).

Podstawowe warunki wsparcia dla sektora HoReCa

1

Prowadzenie działalności w ramach wskazanych w regulaminie konkursu kodów PKD - zgodnie z listą na dole strony

2

Spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021

3

Inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.

4

Okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy

Pozyskanie dotacji na inwestycje w branży HoReCa - Szczegóły usługi

W ramach naszej usługi doradzamy w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje dla branży HoReCa

Przygotujemy wniosek o dofinansowanie w konkursie KPO A.1.2.1 dla branży HoReCa oraz doradzimy w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach projektu. Czynnie uczestniczymy też w procesie oceny merytorycznej, aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie

Pozytywnie oceniony projekt jest przez nas wspierany na etapie rozliczenia i w całym okresie jego realizacji

Korzyści

Kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji

Profesjonalna pomoc przy realizacji projektu i rozliczaniu dotacji

Wsparcie profesjonalistów pozyskujących wsparcie od ponad 20 lat

Maksymalizacja szansy na sukces w konkursie

Cennik

Opcja 1

I rata (opłata wstępna – po podpisaniu umowy): 3 000,00 PLN netto + VAT

II rata (premia za sukces): w wysokości 4.5% netto od przyznanej dotacji + VAT (nie mniej niż 16 000,00 PLN netto + VAT)


Opcja 2

I rata (opłata wstępna – po podpisaniu umowy): 2 000,00 PLN netto + VAT

II rata (premia za sukces): w wysokości 7% netto od przyznanej dotacji + VAT (nie mniej niż 16 000,00 PLN netto + VAT)


W ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w dokumencie rejestrowym posiadają przynajmniej jeden z wyszczególnionych poniżej kodów PKD Sprawdź listę poniżej:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).