Dotacje na rozwój małych gospodarstw w województwie dolnośląskim

Województwo dolnośląskie, malownicze regiony otoczone piękną przyrodą, stanowi serce polskiego rolnictwa. Wspierając lokalne gospodarstwa, Polska Agencja Doradztwa Rolniczego (PADR) pomaga otrzymać dotacje na rozwój małych gospodarstw, kierując szczególne spojrzenie na dolnośląskich rolników. Dlaczego warto skorzystać z tej szansy?

Dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw — najważniejsze informacje

Program dotacji na rozwój małych gospodarstw województwa dolnośląskiego jest skierowany do gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 25 000 euro, uwzględniającej zarówno uprawy zgłoszone do dopłat, jak i zarejestrowane zwierzęta. Głównym celem programu jest wspieranie małych gospodarstw rolnych poprzez inwestycje w środki trwałe, takie jak nowe maszyny, inwestycje budowlane, modernizację budynków gospodarczych oraz wartości niematerialne i prawne.

Najważniejsze informacje dotyczące dotacji obejmują kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł dla gospodarstw z zarejestrowanymi krótkimi łańcuchami dostaw w powiatowej weterynarii lub sanepidzie. Natomiast gospodarstwa rozpoczynające działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw mogą liczyć na wsparcie w wysokości 120 000 zł. Warto zauważyć, że wymagany jest wkład własny w wysokości 15%.

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: 80% w pierwszej racie i 20% w drugiej racie, co obejmuje zwrot części poniesionych kosztów. Program ten stanowi kontynuację wcześniejszego programu Restrukturyzacji małych gospodarstw, przy czym górny próg wielkości ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

rozwój małe gospodarstwa dolnośląskie

Warunki otrzymania dotacji na rozwój małych gospodarstw w województwie dolnośląskim

Warunkiem uczestnictwa jest:

Co istotne, pieniądze z dotacji muszą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje w środki trwałe związane z produkcją rolno-spożywczą.

Warto podkreślić, że korzystanie z innych programów rolniczych, takich jak Restrukturyzacja małych gospodarstw czy Młody rolnik, nie wyklucza możliwości skorzystania z dotacji na rozwój małych gospodarstw. 

Jeśli rolnik decyduje się na inwestycje budowlane, podstawą będzie tu kosztorys inwestorski, natomiast w przypadku budowy pozwolenie wraz z projektem budowlanym.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji na rozwój małych gospodarstw w województwie dolnośląskim?

Wszelkie otrzymane środki finansowe muszą być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, takie jak:

Nie jest dozwolone używanie środków z dotacji na zakup ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

Do czego zobowiązuje się rolnik po otrzymaniu dotacji?

Każdy, kto otrzyma dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw, zobowiązuje się do zwiększenia wartości sprzedaży produktów rolnych, również poprzez udział w Krótkich Łańcuchach Dostaw, o co najmniej 30%. 

Dodatkowo, kwota sprzedaży nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie w roku składania wniosku. W praktyce oznacza to, że rolnik trzy lata na uzyskanie określonego przychodu, zależnego od rozmiaru jego gospodarstwa, ale nie niższego niż 42 000 zł.

Jak zrealizować wymagania po otrzymaniu wsparcia finansowego?

Aby spełnić warunki przyznanej pomocy, konieczne jest dokonanie planowanych inwestycji, osiągnięcie zaplanowanego poziomu sprzedaży produktów rolnych, prowadzenie dokładnej ewidencji przychodów i rozchodów. 

Dodatkowo — jeśli przyznane punkty zależą od tego — uczestnictwo w systemach jakości oraz aktywne zaangażowanie się w zorganizowane formy współpracy są niezbędne, jednak tylko wtedy, gdy deklarujemy takie zaangażowanie.

Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji w programie Rozwój małych gospodarstw?

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto skorzystać z usług Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego (PADR). 

Specjaliści z PADR oferują pomoc w uzyskaniu dofinansowań na różnorodne projekty rolnicze. Nasze doświadczenie i wiedza stanowią istotne wsparcie dla rolników starających się o dotację.

Korzystając z pomocy PADR, rolnik zyskuje również indywidualne podejście, dostosowane do unikalnych potrzeb i celów jego gospodarstwa. W  PADR oferujemy wsparcie na każdym etapie, obejmujące wstępną ocenę, przygotowanie wniosku, negocjacje zakupowe oraz pomoc w procesie rozliczeń.

rozwój małych gospodarstw dla województwa dolnośląskiego

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego jako wsparcie w otrzymaniu dotacji dla rolników z województwa dolnośląskiego

Decydując się na współpracę z PADR, rolnik otrzymuje nie tylko dodatkowe środki finansowe, ale również:

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie!

Wsparcie finansowe dla rolników w województwie dolnośląskim — dlaczego warto starać się o dotacje?

Województwo dolnośląskie jest jednym z regionów, gdzie rolnictwo odgrywa kluczową rolę w gospodarce lokalnej. Rolnicy z tego obszaru mają szansę skorzystać z różnych form wsparcia finansowego, w tym dotacji, które mogą znacząco poprawić warunki prowadzenia działalności rolniczej. Dlaczego więc rolnicy z Dolnego Śląska powinni rozważyć skorzystanie z tych środków?

Inwestycje w nowoczesne technologie rolnicze

Dotacje mogą służyć jako znaczne źródło finansowania dla inwestycji w nowoczesne technologie rolnicze. Wprowadzenie nowoczesnych maszyn, systemów monitoringu czy innych innowacyjnych rozwiązań może zwiększyć efektywność produkcji, obniżyć koszty oraz zminimalizować wpływ rolnictwa na środowisko. Dofinansowanie takich projektów może zatem przyczynić się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa w regionie.

Nie da się nie zauważyć, że w ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważone gospodarowanie ziemią oraz ochronę środowiska. Programy te często promują praktyki takie jak rolnictwo ekologiczne, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy ochrona bioróżnorodności.

Poprawa warunków życia na wsi

Dotacje nie tylko wspierają produkcję rolniczą, ale także mogą przyczynić się do poprawy warunków życia na wsi. Inwestycje w infrastrukturę wiejską, modernizacja budynków gospodarskich czy rozwój lokalnych przedsiębiorstw to obszary, w których wsparcie finansowe może znacznie wpłynąć na jakość życia społeczności wiejskich.

Rolnicy, którzy skorzystają z dostępnych dotacji, mogą też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku europejskim. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, efektywności produkcji i zrównoważonym praktykom, rolnicy z Dolnego Śląska mogą pozyskiwać nowych klientów i partnerów handlowych, co przekłada się na stabilność i rozwój ich działalności.