Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność w województwie pomorskim

Czy wiesz, że jako rolnik posiadający gospodarstwo w województwie pomorskim, możesz starać się o dofinansowanie w inwestycje zwiększające konkurencyjność nawet w kwocie 1 milion zł? Jeśli dodatkowo skorzystasz ze wsparcia Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego, zyskasz cenny czas i pewność, że wszystkie dokumenty zostaną prawidłowo złożone na czas. 

Program, do którego nabór startuje już 26 lutego, obejmuje wsparcie w zakresie modernizacji technologii produkcji, wprowadzenia nowoczesnych technologii cyfrowych, zmiany profilu produkcji oraz zwiększenia wartości dodanej produktu. Wśród obszarów wsparcia znajdują się innowacje w produkcji zwierzęcej, działania na rzecz produkcji ekologicznej, poprawa efektywności przechowywania i przetwarzania produktów rolnych oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Dofinansowanie w inwestycje zwiększające konkurencyjność, dlaczego starać się o dotację z PADR?

PADR działa jako partner, który kompleksowo wspomaga w procesie przygotowywania dokumentacji, formułowania strategii gospodarstwa oraz udziela cennych porad dotyczących wyboru odpowiednich źródeł finansowania. Dzięki naszym usługom, rolnicy oszczędzają cenny czas i zwiększają swoje szanse na skuteczne pozyskanie dotacji. Serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem specjalistów, gotowym do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie i rozwiania wszelkich wątpliwości!

Terminy składania wniosków

Zespół ekspertów i doradców PADR jest gotów udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy na każdym etapie aplikacyjnym, aby zapewnić Ci pełne wsparcie podczas ubiegania się o dofinansowanie. Nabór wniosków to kluczowy moment, dlatego rolnicy zainteresowani udziałem w programie powinni rozpocząć proces przygotowania dokumentacji już teraz. Terminy składania wniosków od 26 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024 r. nie pozostawiają dużo czasu, dlatego ważne jest, aby być dobrze przygotowanym i skorzystać z dostępnej pomocy ekspertów.

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie pomorskim

Kto może skorzystać z programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie pomorskim?

Program jest otwarty dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolniczą na obszarze województwa pomorskiego, gdzie wartość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w zakresie od 25 do 250 tysięcy euro. Aby ubiegać się o wsparcie, roczny dochód ze sprzedaży musi wynosić co najmniej 75 000 zł w obszarach A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B.

Dotacje w inwestycje zwiększające konkurencyjność —  obszary w ramach programu

W ramach programu Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie pomorskim wskazujemy poniższe obszary:

A: Produkcja zwierzęca — wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego w budynkach służących do produkcji zwierzęcej. Wdrożenie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań cyfrowych. Modyfikacja profilu produkcji w celu zwiększenia wartości dodanej produktów.

B: Produkcja Ekologiczna — budowa lub modernizacja budynków do produkcji ekologicznej. Zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Inwestycje związane z przechowywaniem i przygotowaniem produktów ekologicznych do sprzedaży.

C: Produkcja rolna — poprawa efektywności przechowywania i przetwarzania produktów rolnych. Budowa lub modernizacja budynków lub budowli służących produkcji rolnej.

D: Produkcja roślinna — zakup lub leasing maszyn do zbioru roślin.

Co istotne, inwestycje budowlane mogą być realizowane na gruntach własnościowych, ale jeśli bierzesz udział w Rozwoju Małych Gospodarstw, nie możesz brać udziału w tej dotacji dopóki nie zrealizujesz biznesplanu.

Ważną kwestią jest również to, że inwestycje na hodowlę drobiu nie kwalifikują się do wsparcia, chyba że jest to hodowla ekologiczna lub inwestycja zakłada przekształcenie z tradycyjnej hodowli na ekologiczną.

W przypadku budowy lub modernizacji budynków należy uwzględnić zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań, które redukują emisję gazów cieplarnianych. To istotne aspekty, które powinny być brane pod uwagę podczas planowania i realizacji projektów.

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie pomorskim

Wysokość wsparcia w ramach programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność”

Finansowe zależy od wieku rolnika i rodzaju operacji. 

Wymagania i cele programu w obszarze pomorskim

Aby uczestniczyć w programie, rolnicy muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie udokumentowanego dochodu oraz wartości ekonomicznej mieszczącej się między 25 tysiącami a 250 tysiącami euro. 

Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw poprzez usprawnienie produkcji, wprowadzenie nowoczesnych technologii, modyfikację profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów.

Dlaczego rolnicy z województwa pomorskiego powinni ubiegać się o dopłaty w inwestycje zwiększające konkurencyjność

Województwo Pomorskie, bogate w urodzajne gleby i zróżnicowane warunki klimatyczne, stanowi niezwykle ważny obszar dla rolnictwa w Polsce. Dla lokalnych rolników, ubieganie się o dostępne dotacje może przynieść liczne korzyści, zarówno dla ich indywidualnych gospodarstw, jak i dla rozwoju całego sektora rolniczego na tym terenie.

Pierwszym kluczowym powodem do skorzystania z dostępnych dotacji jest wsparcie finansowe, które może znacząco poprawić sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych. Dofinansowania te umożliwiają inwestycje w nowoczesne technologie, maszyny rolnicze czy infrastrukturę gospodarską. Dzięki temu rolnicy z Pomorza mogą efektywniej prowadzić swoje gospodarstwa, zwiększając tym samym wydajność produkcji.

Kolejnym argumentem przemawiającym za ubieganiem się o dotacje jest promocja zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Współczesne wyzwania ekologiczne wymagają podejścia, które uwzględnia ochronę środowiska. Dotacje mogą wspierać inwestycje w technologie przyjazne środowisku, przyczyniając się do redukcji emisji i minimalizacji wpływu działalności rolniczej na ekosystem.

Pomorscy rolnicy, korzystając z dostępnych dotacji, mają także szansę na udoskonalenie swoich umiejętności i wiedzy. Programy edukacyjne wspierane finansowo przez dotacje mogą pomóc w doskonaleniu praktyk rolniczych, zarządzaniu gospodarstwem czy wdrażaniu nowoczesnych technologii. To z kolei przekłada się na podniesienie ogólnej jakości produkcji rolnej.

Dodatkowo, ubieganie się o dotacje może wpłynąć pozytywnie na reputację i pozycję rynkową rolników z Pomorza. Klienci coraz częściej preferują produkty pochodzące z gospodarstw, które prowadzą działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dbają o środowisko. Posiadanie certyfikatów czy nagród uzyskanych dzięki wsparciu finansowemu może przyczynić się do budowy zaufania konsumentów.